უძრავი ქონების აზომვის სერვისები საჭიროა აზომვითი ნახაზის, ტოპოგრაფიული გეგმის მოსამზადებლად. ასევე, აუცილებელია ადგილზე ნაკვეთის საზღვრების ზუსტად დასადგენად, დაყოფა/გაერთიანებისათვის და სხვა.შეფასების სერვისი საჭიროა უძრავი და მოძრავი ქონების ღირებულების დასადგენად საბანკო სექტორის, ან სამთავრობო ინსტიტუტების მოთხოვნით. რიგ შემთხვევებში, სერვისით ინტერესდებიან მესაკუთრეებიც, მაგალითად ქონების რეალიზებისას.